Aktuality

9 února 2023

Komentář: německá agentura pro transfer a inovace jako velmi ambiciózní plán

Na začátku roku 2023 dala vláda Olafa Scholze zelenou Německé agentuře pro transfer a inovace (DATI). Jak tento krok komentuje Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a členka představenstva spolku Transfera.cz? 


Komentář Růženy Štemberkové vznikl ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR. Zveřejnil jej portál Vědavýzkum.cz.

Růžena Štemberková

Velmi zajímavým krokem vlády v Německu je podpora transferu technologií v podobě velkorysého gesta, a sice vybudováním federální agentury pro transfer technologií, jejímž cílem bude podpora přenosu výsledků z univerzit a výzkumných ústavů.

Tzv. Zukunftsstrategie zahrnuje ve svém řešení restrukturalizaci oblasti inovace a transferu ve světle 21. století, což bude zcela jistě i významný podnět pro etablování nově vznikající agentury. Její hlavní agendou by mělo být především financování místních služeb přenosu technologií, poskytování vzdělávacích kurzů, přilákání místního a vnitrostátního rizikového kapitálu pro začínající podniky a rozvoj regionálních sítí mezi výzkumem a podniky, a to za podmínky dodržování pravidel využívání veřejných zdrojů. DATI plánuje realizovat decentralizované inovační „regiony“ po celém Německu, z nichž každý bude veden regionálními kouči.

Na tomto místě musím zmínit příklad, že v rámci našeho příhraničí ve východním Bavorsku již před několika lety došlo k nasnoubení (za podpory spolkové vlády) center transferu technologií ze šesti univerzit do tzv. Spolku TRIO, v rámci kterého dochází ke sdílení praxe a zkušeností. Hlavním cílem TRIA bylo rozšiřovat a aktivně utvářet transfer znalostí a technologií a posilovat výměnu mezi vědou, byznysem a společností v regionu. V celém Německu zcela jistě existuje řada iniciativ, jako jsou právě TRIO, Bayern Innovativ a bude zcela jistě nutné stanovit, kdo je za co zodpovědný a s jakými kompetencemi.

Dle mého názoru se však jedná o úžasný ambiciózní plán, který nachází významnou rezonanci ve společnosti obzvláště v průběhu posledních let, které byly globálně dotčeny zejména covidem a ukrajinskou válkou. Pokud můžeme zmínit pozitivní impakt těchto událostí, pak je to vyzdvižení vědeckého umu a vědeckých výsledků a jejich přenosu směrem do veřejné sféry a snahy mnohých k rychlé implikaci do společnosti. Rozhodnutí o vybudování samostatného úřadu je jasným signálem německého vztahu k vědě a výzkumu. Můžeme z toho vyčíst i jednoznačné odhodlání pracovat na aplikacích a v neposlední řadě zajistit financování aplikovaného výzkumu, tedy výzkumu s aplikačním potenciálem.

O řadu činností, které bude zajišťovat německá DATI, se v Česku stará Transfera.cz. Spolek zastřešuje domácí transferovou komunitu a nabízí i odborné vzdělávání, zahraniční spolupráci či konzultace transferových případů. Kanceláře transferu technologií pokrývají regiony a dle místních specifik rozvíjí spolupráci na úrovni regionu, ale i přes hranice země.

Je škoda, že financování transferových center si u nás každý zajišťuje jak umí a je mu umožněno. Přes rozpočty univerzit, výzkumných ústavů či Akademie věd či další dostupné finanční zdroje. Cílená a do jisté míry tím i garantovaná průběžná finanční podpora zejména aktivit související s celou agendou transferu technologií by jistě byla významnou výhodou a zajistila by kontinuální proces rozvoje transferu na univerzitách a ústavech Akademie věd (jedná se zejména o Proof of concept aktivity, jejíž systém byl založen díky projektové podpoře GAMA Technologické agentury ČR a jejíž další pokračující podpora by byla více než žádoucí, dále pak podpora znalostního transferu, který přináší významný sociální impakt, podpora zakládání start-up či spin-off firem a mnoho dalšího).

Jak zmiňuje paní Jaroslava Pongratz (kontaktní osoba pro transfer v regionu jižní Čechy/Dolní Bavorsko, pozn. redakce): „Technologický transfer má v Německu, v České republice, ale mimo jiné i v celém příhraničním Evropském regionu Dunaj Vltava velký význam a kooperace mezi MSP a univerzitami bude v důsledku různých faktorů (nedostatek lidských zdrojů, inflace, narušené dodavatelské řetězce aj.) v budoucnu ještě více potřebná a bude se zvyšovat, vzájemně se intenzivně propojovat.“ Je tedy otázkou, zda pro posilování budoucí konkurenceschopnosti nevytvoříme oddělení/ oblast/ přeshraniční sekce pro TT, která by reflektovala specifika transferu technologií v příhraničních regionech.