Aktuality

1 února 2017

Projekt CTT Masarykovy univerzity buduje transfer "zezdola"

Přes pětadvacet milionů korun, z nichž téměř tři čtvrtiny jsou určeny na aktivity pro jednotlivá pracoviště Masarykovy univerzity. Takový je finanční rámec projektu Rozvoj komercializace výsledků výzkumu a vývoje MU. Jeho nositelem je Centrum pro transfer technologií MU. Cílem je zlepšit připravenost univerzity na komercializaci vědeckých výstupů a spolupráci s aplikační sférou.


"Díky předchozímu projektu máme na Masarykově univerzitě vybudované profesionální Centrum pro transfer technologií. Novinkou aktuálního projektu je, že systém transferu technologií staví na aktivitách "zezdola", samotní vědci tedy budou schopni lépe identifikovat výsledky výzkumu a vývoje vhodné pro komercializaci," vysvětlila ředitelka CTT MU Eva Janouškovcová.

Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) poběží čtyři roky. Aktivity jsou plánovány po oborech a umožní tak zohlednit různé potřeby výzkumníků z oblasti ICT, přírodních a společenských věd. Poslední pilíř projektu je celouniverzitní.

Značnou část aktivit tvoří školení pro akademiky, vědce i technické zaměstnance univerzity. Velkou roli projekt připisuje i kontaktním osobám CTT na jednotlivých pracovištích, které se podílely i na přípravě projektu, když pomáhaly vytipovat potřeby konkrétních výzkumných oblastí.

Cílem projektu je zefektivnění přenosu poznatků do praxe, zvýšení povědomí vědeckých pracovníků o možnostech spoluprací s aplikační sférou, vytvoření fakultních politik komercializace výsledků nebo k navázání mezinárodní spolupráce v oblasti transferu technologií.

"Projekt nově zavádí i tzv. Advisory panel, tedy platformu vědeckých expertů MU s hodnotnými zkušenostmi s transferem technologií a komercializací. Ti budou doplňovat činnost Rady pro transfer technologií a komerční spolupráci MU," uzavřela Janouškovcová.

Projekt _banner